Privacyreglement van Fysiotherapie Gouda

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk 

Algemeen 

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

Welke gegevens verzamelen wij

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel 
 • Adres 
 • Postcode 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Overlijdensdatum 
 • Bankrekeningnummer 
 • Huisarts / specialist / betrokken zorgverleners 
 • Zorgverzekeringspolissen 
 • Gegevens over uw gezondheid 
 • BSN nummer / identificatie 

 De plichten van de praktijk 

Fysiotherapie Gouda is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening; 
 • voor doelmatig beheer en beleid; 
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Gouda hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Beveiliging 

Uw  persoonsgegevens en medische gegevens verzamelen wij in de daarvoor bestemde systemen die allemaal beveiligd zijn met individuele inlog en wachtwoorden.  Deze medische gegevenssystemen hebben een 3-trapsbeveiliging. Al onze gegevensdragers bevinden zich binnen de EU. Gegevens delen wij slechts onderling om optimale zorgverlening te garanderen. Gegevens kunnen niet verloren gaan omdat alle software leveranciers waarmee Fysiotherapie Gouda werkt een gegarandeerde real-time back up hebben. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Fysiotherapie Gouda hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).